2010/06/23

Subversion архиваас хуулбар хийх

Subversion архивыг заавал ч үгүй тусгай эрх шаардагддаг svnadmin dump тушаал ашиглах боломжгүй үед rsvndump зэвсгийн тусламжтайгаар энгийн хэрэглэгчийн эрхээр үүсгэж болдог. Бяцхан чөтгөр дээр порт модны devel/rsvndump мөчирт rsvndump олддог:

# cd /usr/ports/devel/rsvndump && make install clean

Ингээд архивлах Subversion хаягаа rsvndump-д өгч болно. Хэрэв архив луу нэвтрэлт хийх ёстой бол -u болон -p сонголт өгснөөр хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ дагуулж өгөх боломжтой.

# rsvndump https://trillian.chruetertee.ch/svn/freebsd-gecko > freebsd-gecko-svn.dump
* Dumped revision 0.
* Dumped revision 1.
[...]
* Dumped revision 317.

Одоо svnadmin load тушаалын тусламжтайгаар архиваа өөр газарт уншуулан зөөж болно:

# svnadmin create freebsd-gecko
# svnadmin load freebsd-gecko < freebsd-gecko-svn.dump
<<< Started new transaction, based on original revision 1
   * adding path : trunk ... done.
   * adding path : branches ... done.
   * adding path : tags ... done.

------- Committed revision 1 >>>

<<< Started new transaction, based on original revision 2
   * adding path : trunk/www ... done.
   * adding path : trunk/Mk ... done.

------- Committed revision 2 >>>

<<< Started new transaction, based on original revision 3
   * adding path : trunk/www/firefox ... done.
   * adding path : trunk/www/firefox/distinfo ... done.
   * adding path : trunk/www/firefox/pkg-descr ... done.
   * adding path : trunk/www/firefox/files ... done.
   * adding path : trunk/www/firefox/files/patch-xptcall-sparc64 ... done.
   * adding path : trunk/www/firefox/files/patch-ff-414540 ... done.
   * adding path : trunk/www/firefox/files/patch-xptcall-alpha ... done.
   * adding path : trunk/www/firefox/files/patch-ff-460425 ... done.
   * adding path : trunk/www/firefox/files/patch-ff-331088 ... done.
   * adding path : trunk/www/firefox/files/patch-ff-380418 ... done.
[...]

rsvndump-тай холбоотой нэмэлт мэдээллийг rsvndump(1) МАН хуудаснаас нь олж уншаарай.

Орчуулгын эх хуудас нь: http://www.chruetertee.ch/blog/

No comments:

Post a Comment