2010/06/25

Дагалдаж суух портыг хэрэглэгч өөрөө бэлдэх

wanted-ports-н тусламжтайгаар хэрэглэгч өөрөө зааж өгч болохоор дагалдаж суугдах мета-порт бэлтгэж болдог. Бяцхан чөтгөрийн порт модны ports-mgmt/wanted-ports мөчирт wanted-ports олдоно:

# cd /usr/ports/ports-mgmt/wanted-ports && make install clean

Анхны удаад wanted-ports ийг ажиллуулбал тохируулгын файл бэлтгэгддэг:

# wanted-ports
wanted-ports: WARNING -- no config file found,  creating initial /var/db/wanted-ports.conf

гэсэн сонголтоор wanted-ports-н дагалдаж суух порт болгож заасан портыг нэмнэ:

# wanted-ports -a www/apache20
wanted-ports: Register new dependency "apache>=2.0.63_15:${PORTSDIR}/www/apache20"?  y

Дээрх жишээний дагуу apache20 портыг дагалдаж суух порт болгож заасны дараа wanted-ports ийг дахин суулгах юм бол apache20 дагаж суудаг:

# cd /usr/ports/ports-mgmt/wanted-ports && make missing
www/apache20
devel/apr0
archivers/xz

Дагалдаж суух портыг -d сонголтоор болиулна:

# wanted-ports -d www/apache20
wanted-ports: Delete dependency "apache>=2.0.63_15:${PORTSDIR}/www/apache20"?  y

Ингээд хүссэн бүх портоо нэмсэний дараа /var/db/wanted-ports.conf файлыг өөр машин уруу зөөж тэндээ wanted-ports ийг суулгах аваас уг заасан портууд бүгд автоматаар суугдах болно. Цаашлах юм бол, wanted-ports портыг "pkg_delete(1)" тушаалаар хүссэн портоо устгагдахаас сэргийлсэн хамгаалалт болгож хэрэглэх боломжтой билээ:

# pkg_delete swaks-\*
# wanted-ports -a mail/swaks
wanted-ports: Register new dependency "swaks>=20100211.0:${PORTSDIR}/mail/swaks"?  y
# cd /usr/ports/ports-mgmt/wanted-ports && make deinstall install clean
# pkg_delete swaks-\*
pkg_delete: package 'swaks-20100211.0' is required by these other packages
and may not be deinstalled:
wanted-ports-0.1_1

wanted-ports тай холбоотой нэмэлт мэдээллийг wanted-ports(1) МАН хуудаснаас нь олж уншаарай.

Орчуулгын эх хуудас нь: http://www.chruetertee.ch/blog/

No comments:

Post a Comment