2010/06/24

Дагалдаж суугдаагүй портын жагсаалт үүсгэх

portmaster тушаалыг –list-origins сонголттой гүйцэтгэвээс суугдсан бүх портын жагсаалтаас дагавар хамааралтай гэж суугдсан портуудыг нь хасаж харуулдаг. Энэ жагсаалтын тусламжтайгаар ижил порт суугдсан систем бэлтгэж болох юм.

# portmaster --list-origins
www/piwik
ports-mgmt/portmaster
lang/python25
archivers/unzip
www/dokuwiki
www/eaccelerator
www/fluxcms
www/mod_security
security/php-suhosin
mail/squirrelmail

portmaster-тай холбоотой нэмэлт мэдээллийг portmaster(8) МАН хуудаснаас нь олж уншаарай.

Орчуулгын эх хуудас нь: http://www.chruetertee.ch/blog/

No comments:

Post a Comment